Η Μασονία από Αυθεντικές Πηγές

Συγγραφέας: μ.Αβέρκιος

…Παγκόσμια Κυβέρνηση καί Παγκόσμια Θρησκεία

Μασονία και Παπισμός, Πνευματισμός, Ομοφυλοφιλία, διείσδυση στην Ορθοδοξία, δημοσίευση άκρως απόρρητων αρχείων, Τυπικό του 33 βαθμού της Μασονίας και πολλά άλλα

30,00 

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

Γιὰ τὴν Μασονία καὶ τοὺς Μασόνους έχουν γραφτεί παγκοσμίως χιλιάδες βιβλίων, τόσον ἀπὸ Τέκτονες ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ἀντιτιθέμενους πρὸς αὐτούς.

Στὴν Ἑλλάδα ώστόσο δὲν ἔχουμε πολλά βιβλία ποὺ νὰ ἀναφέρονται σὲ συγκεκριμένες δράσεις τοῦ Τεκτονισμοῦ, μήτε στις σχέσεις Παπισμού-Μασονίας, οὔτε καὶ στις ποικίλης μορφῆς ἐμπλοκὲς Κληρικῶν τῆς εὐρύτερης Ὀρθόδοξης Εκκλησίας μας. Καὶ ὅλ’ αὐτὰ μὲ ἀκριβείς παραπομπές σὲ αὐθεντικά μασονικά κείμενα.

Ἡ «πρωτιά» βεβαίως τοῦ βιβλίου μας αὐτοῦ εἶναι ἡ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα δημοσίευση τοῦ ἄκρως ἀπόρρητου Τυπικού τοῦ 33 βαθμοῦ τῆς Μασονίας, μὲ σύντομο δικό μας σχολιασμό.

Τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο ἔχει τὶς βάσεις του σ’ ένα πλούσιο άρχεῖο αὐθεντικῶν τεκτονικῶν κειμένων, ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ ἔτος 1882 ἕως καὶ τὶς ἡμέρες μας…

Σημειώνουμε ώσαύτως, ὅτι τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ἐδῶ κειμένων μας προδημοσιεύτηκαν στὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ μαχητικὴ ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, σὲ φύλλα αὐτῆς ἀπὸ 12.6.2015 ἕως 7.6.2019.

Ἐπισημαίνουμε, ὅτι τὸ θέμα «Μασονία» ἔχει πλέον ἐξαντληθεί, σχεδὸν παγκοσμίως. Διότι οἱ ρίζες, οἱ ἐπιδιώξεις καὶ οἱ μέθοδοι τοῦ Τεκτονισμοῦ ἔχουν, τώρα πιά, ξεσκεπαστεί.

Ἐκεῖνο λοιπὸν ποὺ ἐνδιαφέρει τοὺς Χριστιανοὺς περισσότερο εἶναι ἡ συμμετοχή -ἤ ὄχι- Κληρικῶν ὡς μελῶν εἰς τις τεκτονικές Ὀργανώσεις, καὶ μάλιστα ή συμμετοχή Κληρικῶν στὸν ἀπὸ τὴ Μασονία προωθούμενο παλαιόθεν Συγκρητιστικό Οἰκουμενισμό, καταστατικῶς!

Οἱ ἐπὶ δεκαετίες τώρα γραπτὲς ἀναφορὲς τῆς Μασονίας γιὰ Κληρικοὺς ὀνομαστὶ ὡς μελῶν αὐτῆς, ἀντὶ νὰ «κουκουλώνονται» -ὡς συνήθως- ἀπὸ μερικούς Ἱεράρχες μας, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποκαλύπτονται καὶ νὰ λαμβάνονται τὰ κατάλληλα μέτρα. Νὰ ἐρευνάται δηλαδὴ τὸ πρᾶγμα διὰ κανονικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνακρίσεων και, ἐὰν οἱ μασονικές δηλώσεις γιὰ Κληρικούς Τέκτονες ἀληθεύουν, τότε να «ἐπιτιμῶνται» κανονικῶς ἐκεῖνοι οἱ ἱεράρχες οἱ ὑπάρξαντες -ἢ ὄντες νῦν- Τέκτονες.

Ἂν ψεύδονται τώρα οἱ Μασόνοι, τότε ἃς ἐπιβληθοῦν κανονικῶς εἰς τοὺς ὑπευθύνους τὰ βαρύτερα τῶν ἐπιτιμίων, γιὰ βάναυση προσβολὴ τῆς μνήμης τεθνεώτων Ἱεραρχῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ βάναυση καὶ ἀνίερη προσβολὴ τῆς τιμῆς καὶ τοῦ κύρους συμπάσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας Ἱεραρχίας.

Τά «κουκουλώματα», τὰ ἡμίμετρα καὶ οἱ σιωπὲς κάνουν μεγαλύτερη τὴ ζημιά, καὶ ἐνδεχομένως νὰ κρύβουν σύγχρονες ἐνοχές – ἀλλά «θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μας»…

Κλείνοντας τὸ μικρό μας αὐτὸ προλόγισμα θὰ ἀναφερθοῦμε, μὲ πολὺ σέβας, εἰς τὸ τί ἀκριβῶς ἀπάντησε ἐπὶ σχετικοῦ ἐρωτήματος χριστιανικοῦ Συλλόγου τῶν Ἀθηνῶν ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης. Ἰδοὺ ἡ βαρύνουσα ἐπὶ τοῦ θέματός μας γνώμη του. Ἔγραψε λοιπόν, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ταῦτα ὁ ἄλλοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν:

«…Ἐσεῖς, νὰ εἶστε βέβαιος, ὅτι ἀληθεύει κατὰ τὰ πάντα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: Οὐδεὶς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν (Ματθ. 6, 24). Δύναται ἕνας Μασόνος νὰ θρησκεύει, δὲν δύναται ὅμως νὰ θεολογεῖ, ἐπειδὴ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀποστεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ. Κατά συνέπεια, ἐὰν ὑποτεθεῖ ὅτι ὑπάρχει ἐκκλησιαστικός λειτουργός Ελευθεροτέκτων [Μασόνος], αὐτὸς θὰ καταστεῖ ἀνενεργός, ἐξάγων ἑαυτὸν τοῦ λειτουργικοῦ βίου καὶ τῆς διακονίας τοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, μὴ δυνάμενος νὰ συνδυάσει μέσα του Θεὸν καὶ Σατανᾶν…» («Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, Ἰδιαίτερον Γραφείον, Ἁγίας Φιλοθέης 21 105 56 Ἀθήνα, Άριθ. Πρωτ Γ/ΕΞ/2184/2001, Έν Αθήναις τῇ 12η Μαΐου 2006»).

Πράγματι ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἦτο σαφὴς καὶ κρυστάλλινος!

Θερμὲς εὐχαριστίες ἀπευθύνουμε στὶς ἐκδόσεις «Τὸ Παλίμψηστον» καὶ τοὺς ἐπιμελητές, γιὰ τὴν ἀρτιότητα τοῦ ἀποτελέσματος. Γιὰ τυχὸν ποικίλης μορφῆς λάθη μας ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Τριαδικό Θεὸ τὸ ἀκένωτο ἔλεός Του, καὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνώστες μας άνθρωπίνως καὶ ταπεινῶς τὴν μεγαλόψυχη ἀνοχὴ καὶ συμπάθειά τους.

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
(Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

 

Διάσταση 24 x 17
Αριθμός σελίδων: 613

Σχετικά προϊόντα