Νικόλαος Σωτηρόπουλος – ο Θεολόγος και Ομολογητής

Νικόλαος Σωτηρόπουλος – ο Θεολόγος και Ομολογητής

Έκδοση: Σαΐτη

…Η ζωή και το έργο του μέσα από τον προφορικό και γραπτό του λόγο και προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων, που τον γνώρισαν

32,00 

Εξαντλημένο

Περιγραφή

“…Εις την σατανικήν εποχήν μας αντιπρόσωποι του Χριστού διαστρέφουν και αντιστρέφουν τα πράγματα, ονομάζουν το φως σκότος και το σκότος φως, καταδικάζουν τους ευσεβείς και δικαιώνουν τους ασεβείς. Αλλά να μη στενοχωρήσθε δια την εναντίον σας και εναντίον μου πολεμικήν και την συκοφαντικήν εκστρατείαν. Αντιθέτως να χαίρετε και να σκιρτάτε, διότι ο Αρχηγός της Πίστεώς μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμακάρισε τους διωκομένους υπέρ αληθείας και δικαιοσύνης.
“Όπως δε μέχρι τώρα, έτσι και εις το μέλλον να εργάζεσθε και ν’ αγωνίζεσθε. Ή, μάλλον, να συνεχίσετε το έργον και τον αγώνα με μεγαλύτερον ζήλον, προκόπτοντες “εκ πίστεως εις πίστιν” και “εκ δυνάμεως εις δύναμιν”. Όπως το κακόν επιτείνεται και επεκτείνεται, έτσι και το καλόν να επιτείνεται και να επεκτείνεται. Και να είσθε βέβαιοι, αδελφοί, ότι κατά την ημέραν της Κρίσεως εις την πλάστιγγα του Θεού περισσότερον θα ζυγίση ό,τι καλόν πράττομεν δια τους συνανθρώπους μας, δια την Εκκλησίαν, και προπάντων δια την Πίστιν, την αγιωτάτην Ορθοδοξίαν μας. Επίσης να είσθε βέβαιοι, ότι κατά τους εσχάτους τούτους καιρούς, οι οποίοι πυρετωδώς προετοιμάζουν το έδαφος δια τον Αντίχριστον, και κατά τους οποίους πάμπολλοι αντίχριστοι έχουν εμφανισθή, ο πνευματικός αγών και η αρετή έχουν μεγαλυτέραν αξίαν και θ’ αμειφθούν περισσότερον από τον Κύριον.

“Ανδρίζεσθε και κραταιούσθε, αδελφοί! Και ο κραταιός εν πολέμοις Κύριος θα συμπολεμή μαζί σας. Και κατά την μεγάλην και επιφανή ημέραν της Παγκοσμίου Κρίσεως θα σας στεφανώση με τον αμαράντινον στέφανον, τον στέφανον της ζωής και της δόξης. Ζωής, την οποίαν δεν διαδέχεται θάνατος. Και δόξης, την οποίαν δεν διαδέχεται ταπείνωσις. Οι κοσμικοί αγωνίζονται δια πράγματα μικρά και πρόσκαιρα. Οι χριστιανοί αγωνίζονται δια πράγματα μεγάλα και αιώνια. Με τον καλόν αγώνα της πίστεως ημείς οι μικροί και ταπεινοί της γης θα κατακτήσωμεν την απέραντον και επερίγραπτον αιωνιότητα”.

(από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Διάσταση 24 x 17
Αριθμός σελίδων: 512

Σχετικά προϊόντα